Algemene voorwaarden sundance b.v.

Bezoekvoorwaarden reguliere bezoekers

Artikel 1. Definities

1.1 Onder ‘het Festival’ wordt verstaan: Sundance B.V. , de organisatie die het Festival beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het hoofd en overige Festival kenbare medewerkers of vertegenwoordigers van Sundance B.V. dan wel daartoe ingehuurde en dusdanig kenbare hulpkrachten of derden die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

1.2 Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan: een (natuurlijke) persoon die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het Festival een overeenkomst sluit met als doel het Festival te betreden en/of een optreden te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het Festival wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker. Onder ’bezoeker’ wordt eveneens verstaan groepen van reguliere bezoekers, waaronder maar niet uitsluitend bezoekers die zich op kosten van een andere organisatie voor een groepsbezoek inschrijven, reserveren of bezoeken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Festival en een bezoeker. Festival verwijst de bezoeker naar de op haar website gepubliceerde Privacy- en cookiestatement voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van bezoekers.

1.4 Onder ‘editie’ wordt verstaan: de zomer dan wel de winter editie van het festival, en eventuele andere edities van het Festival.

1.5 Onder kaart(en) of tickets wordt verstaan: het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die in combinatie met het toegangsbewijs recht geeft op korting op de toegangsprijs voor het betreden van het Festival door bezoeker(s).

Artikel 2. Kaartverkoop, consumptiemunten en prijzen

2.1 Alle door het Festival gedane prijsopgaven, aanbiedingen of mededelingen ongeacht de vorm zijn bindend. Wijzigingen, prijswijzigingen, typ-, druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Dit geldt met name maar niet uitsluitend voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het Festival aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Festival is verspreid. Het Festival is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden bij gedane prijsopgaven, aanbiedingen of mededelingen door deze derden. De line up is te allen tijde onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.

2.2 De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare medewerkers, vertegenwoordigers of medewerkers van Festival dan wel daartoe ingehuurde en dusdanig kenbare hulpkrachten of derden.

2.3 De tickets zijn niet overdraagbaar, deze kunnen enkel worden doorverkocht door de bezoeker dan wel de koper.

2.4 Consumptiemunten gelden als betaalmiddel bij de meeste (eet)stands en bij alle bars van het Festival. De munten kunnen bij de kassa worden afgerekend in euro’s met pinpas (Maestro), creditcard of contant geld. Het is niet mogelijk niet gebruikte munten in te leveren.

Artikel 3. Verblijf in het Festival

3.1 Door verblijf op het Festival en alle bijbehorende faciliteiten is de bezoeker verplicht zich aan de ‘Reggae Sundance Huisregels’ te houden. Gedurende het verblijf op het Festival dient de bezoeker zich eveneens in overeenstemming met de wet, de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare medewerkers, vertegenwoordigers of medewerkers van Festival dan wel daartoe ingehuurde en dusdanig kenbare hulpkrachten of derden van het Festival, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde medewerker van het Festival, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het Festival worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

3.2 Ouders of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte minderjarige personen. Begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden. Het is verboden voor personen onder de 18 jaar om alcohol te kopen en/of te consumeren. Ouders en/of begeleiders van de minderjarige bezoeker dienen zich te houden aan dit verbod, indien zij dit niet doen zullen zij met de minderjarige bezoeker(s) worden verwijderd van het Festival.

3.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het Festival:

 • aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 • andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 • andere bezoekers te hinderen, door het gebruik van mobiele telefoons, elektronica of andere bronnen van geluidsoverlast;
 • (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden; e. te roken in alle besloten ruimtes;
 • etenswaren en consumpties mee te nemen en te nuttigen;
 • giftige, brandbare en/of verdovende middelen waaronder maar niet uitsluitend drugs en lachgas(patronen) mee te nemen, te verspreiden en/of te nuttigen.
 • merchandising, kleding, gadgets en/of accessoires van het Festival te verkopen, dan wel producten met het logo van het Festival of anderszins producten zoals voorgenoemde(n) die inbreuk maken op een of meerdere intellectueel eigendomsrecht(en) van het Festival.
 • eigen camera’s, drones, UAV en/of ieder andere soortgelijke elektronische middelen mee te nemen en te gebruiken. Bezoeker dient het elektronische middel op het eerste verzoek van een medewerker uit te schakelen en in te leveren bij de medewerker. Het Festival mag ten behoeve van de veiligheid en publieke gezondheid camerabeelden, foto’s en of video’s maken. Er worden promotiebeelden, foto’s en of video’s gemaakt; wanneer de bezoeker het Festival bezoekt dan is er automatisch toestemming gegeven voor het maken van deze.
 • naar het oordeel van een als zodanig herkenbare medewerker van het Festival gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht, paraplu’s of grote tassen, producten met een gebundelde straal waaronder laserpennen, deze kunnen worden afgegeven op een door het Festival aan te wijzen plaats;
 • eigen vervoermiddelen waaronder, fietsen, steps, skateboards en/of andere vervoermiddelen anders dan de hulpmiddelen die voor personen met een beperking aantoonbaar noodzakelijk zijn;
 • tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan.

 

3.4 Anders dan met voorafgaande toestemming van het Festival is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.
De ‘Reggae Sundance Huisregels’ blijven van overeenkomstige toepassing. Medewerkers van het Festival kunnen ter uitvoering van de regels aanvullende aanwijzingen geven aan de bezoeker(s). 

3.5 Het Festival kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een of meerdere edities van het Festival een of meer voorwerpen, eigendommen of hulpmiddelen opzettelijk heeft beschadigd, (gevaarlijke) voorwerpen meeneemt waarmee opzettelijk kan worden beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het Festival per direct ontzeggen.

Artikel 4. Reclamering

4.1 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Festival te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het Festival aan de bezoeker:

 • klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het Festival, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Festival.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Voor schade ontstaan als gevolg van door het Festival en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Festival nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Festival en/of zijn medewerkers.

5.2 Het verblijf van de bezoeker in het Festival is voor eigen rekening en risico. Het Festival is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het Festival, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Festival verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

5.3 In geen enkel geval is het Festival gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan (a) de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is, (b), het door de verzekeraar van het Festival aan het Festival ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel (c) de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

5.4 Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het Festival niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet en/of grove schuld aan de zijde van Festival.

5.5 Het Festival is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het Festival houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het Festival staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Festival en/of zijn medewerkers.

5.6 Indien het Festival goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Festival daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het Festival nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het Festival opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het Festival.

5.7 De totale aansprakelijkheid van het Festival wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

5.8 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Festival in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

5.9 Aansprakelijkheid van het Festival voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

5.10 De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Festival of een van zijn kenbare medewerkers, vertegenwoordigers of medewerkers van Festival dan wel daartoe ingehuurde en dusdanig kenbare hulpkrachten of derden.

5.11 Het Festival zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het Festival overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Festival zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Indien de bezoeker zelf zorgt voor overlast dan komt dit voor rekening en risico van de bezoeker.

Artikel 6. Overmacht en calamiteiten

6.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of bezwaarlijk door een oorzaak die het Festival niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van de verplichtingen van het Festival in redelijkheid niet van het Festival kan worden verlangd, dan is het Festival van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van het Festival en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van het Festival. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop het Festival geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Festival niet in staat in de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

6.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Festival gebruikmaakt bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voorgenoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voorgenoemden.

6.3 In het geval van (overheids)maatregelen onder meer maar niet uitsluitend maatregelen wegens de publieke gezondheid is dit artikel van overeenkomstige toepassing.

6.4 In het geval van overmacht is het Festival tevens gerechtigd om eenzijdig de editie waarvoor de kaart(en) toegang geven door te schuiven. Het Festival zal in het geval doorschuiven naar het inzicht van het Festival niet mogelijk is enkel de kostprijs van de kaart(en) retourneren dan wel vergoeden.

6.5 In het geval van een calamiteit dient de bezoeker rustig te blijven en zichzelf op aanwijzing van de medewerker(s) van het Festival in veiligheid te brengen. Bezoeker mag enkel sms gebruiken om de veiligheidsdiensten en het netwerk niet te overbelasten. Bezoeker dient kennis te nemen van de plaats van de nooduitgang(en). Bezoeker dient zich bij ongelukken en/of verwondingen bij een van de EHBO-posten te melden. Bezoeker mag de hulpverleners, verplegers dan wel ander bevoegde medewerkers of bevoegde derden niet verwonden, gewelddadig behandelen ofwel anderszins tegenwerken, in het bijzonder niet in het geval van overmacht, calamiteiten dan wel de behandeling van verwondingen.

6.6 Het Festival heeft aangegeven in de ‘Reggae Sundance Huisregels’ dat de bezoeker rekening moet houden met extreme weersomstandigheden, felle zon en de juiste kleding. Het Festival verstrekt gratis water op de diverse waterpunten, echter is het Festival niet gehouden om andere zaken gratis te verstrekken waaronder maar niet uitsluitend regenponcho’s en zonnebrandcrème met (een hoge) factor.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van bezoekers en vrijwaring

7.1 De bezoeker van het Festivalcomplex is jegens het Festival aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt, al dan niet als gevolg van het niet naleven van deze algemene voorwaarden. De bezoeker vrijwaart het Festival voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Het is verboden voor bezoeker om open vuur of andere gevaarlijke situaties te maken dan wel te veroorzaken. Het is de bezoeker(s) de hulpverleners, verplegers dan wel ander bevoegde medewerkers of bevoegde derden niet verwonden, gewelddadig behandelen ofwel anderszins tegenwerken.

7.2 Ouders of begeleiders van minderjarige bezoeker(s) zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Begeleiders van groepen zijn mede verantwoordelijk en aansprakelijk voor gedragingen van, en schade veroorzaakt door, de door hen begeleide groepsleden, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van deze groepsleden zelf. De hiervoor genoemde ouder, begeleiders en andere soortgelijke gezaghebbende(n) vrijwaren het Festival voor eventuele aanspraken van der ter zake.

7.3 De bezoeker dient voorbereid te zijn op ieder weertype en weersomstandigheden in het bijzonder door het dragen van voldoende kleding, regenkleding en goede schoenen. De bezoeker draagt zelf het risico van verlies en schade aan de eigen kleding, schoenen, accessoires en alle redelijkerwijze aan bezoeker toebehorende (persoonlijke) zaken.

7.4 Organisaties, bedrijven en dergelijke die in het Festival horeca(laten) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, hun medewerkers, hulpkrachten, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de medewerkers, hulpkrachten en gasten zelf. De hiervoor genoemde organisaties, bedrijven etc, vrijwaren het Festival voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

7.5 Door de bezoeker op het Festival gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de medewerker bij de infostand van het Festival. Het Festival zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich (onder rembours) toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich voldoende te legitimeren.

Artikel 8. Klachtenregeling en geschillen

8.1 Het Festival zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het Festival overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het Festival en/of door het Festival georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Festival het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

8.2 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het Festival en de bezoeker dienen binnen 30 dagen nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Festival te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Het Festival onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn. 

8.3 De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Festival.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Festival is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of eventuele andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Festival voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven, arrondissement Oost-Brabant, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen.

9.2 Partijen zullen in goed overleg zoeken naar een gezamenlijke oplossing voordat zij verdere juridische stappen ondernemen.

9.3 Het Festival behoudt het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen. Alle andere voorwaarden dan wel de werking daarvan van bezoeker en/of derden zullen in ieder geval vooraf door het Festival van de hand worden gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door het Festival niet geaccepteerd.

9.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Algemene voorwaarden Sundance B.V. Versie: januari 2023

nl_NL

Kinderen zijn welkom!

Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis mee onder begeleiding van een volwassenen.