privacyverklaring sundance b.v.

Sundance B.V. (hierna: ‘het Festival’) respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens het Festival verwerkt, met welk doel, hoe het Festival vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Sundance B.V., gevestigd te (5492 HW) Sint- Oedenrode, aan de Kerkdijk-Zuid 13b en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 86528475. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft de heer P. Senders.

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met het Festival via info@reggaesundance.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Het Festival verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien er persoonsgegevens worden verzameld van minderjarigen, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met het Festival een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecifieerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van het Festival en toegangsbewijzen te verschaffen. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding. De persoonsgegevens die het Festival verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam;

 • geslacht;

 • adresgegevens;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • geboortedatum;

 • overige persoonsgegevens die je actief aan het Festival verstrekt, bijvoorbeeld in

  correspondentie en telefonisch;

 • gegevens over je activiteiten op de website.

Het Festival verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en

  jouw naam;

 • voor het toezenden van het aanbod van het Festival;

 • om jouw toegangsbewijs te kunnen realiseren;

 • jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nog is om de evenementen/activiteiten van het Festival uit te kunnen uitvoeren;

 • om je te informeren over wijzigingen van evenementen/activiteiten e.d.;

 • indien het Festival hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die het Festival nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte;

 • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Het Festival verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met het Festival hebt gesloten of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die het Festival verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie.

Persoonsgegevens delen aan derden

Het Festival deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Het Festival zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van het Festival een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Het Festival blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het Festival zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met de volgende derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • ICT- en betaaldiensten;
 • Ticketaanbieder(s);
 • Administratie (boekhoudsysteem/administratiesysteem);
 • Telecommunicatie.
 •  

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Festival neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
 • het recht op toegang (artikel 15 AVG);
 • het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 • het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
 • het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
 • het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
 • het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
 • rechten met betrekking tot automatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@reggaesundance.nl. Het Festival zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer het Festival niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat het Festival je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Het Festival is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Het Festival wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Social media buttons

Op de website van het Festival zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Facebook en Instagram zelf. Het Festival raadt aan de privacyverklaring van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Het Festival heeft daar geen invloed op.

Beveiliging

Het Festival neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar het Festival mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met het Festival.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die het Festival verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Het Festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2023. Het Festival heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van het Festival vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop het Festival jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.

nl_NL

Kinderen zijn welkom!

Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis mee onder begeleiding van een volwassenen.